Οι τρεχαλίτσες & οι περπατούρες είναι ιδανικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της ζωής ενός ανθρώπου. Αυτό γιατί συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων. Από την ακινησία και τις αντανακλαστικές κινήσεις αποκτά βασικές δεξιότητες κίνησης. Επίσης αναπτύσσουν δεξιότητες ισορροπίας, χειρισμού με τα χέρια ή τα πόδια, δηλαδή πιάσιμο και πέταγμα αντικειμένων. Οι άνθρωποι δεν είναι πια δέσμιοι της βαρύτητας. Κρατούν ισορροπία, μετακινούνται, κάθονται, σηκώνονται όρθιοι και αρχίζουν να περπατούν περίπου στους 12 μήνες.
Η διαδικασία απόκτησης και μάθησης των κινητικών δεξιοτήτων είναι συνεχιζόμενη και αλληλένδετη. Για την εκμάθηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων απαιτείται η ισόρροπη ανάπτυξη των αντανακλαστικών και εθελοντικών κινήσεων των βρεφών. Για τη μάθηση των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων απαιτείται η μάθηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Так, ο στόχος στα πρώτα χρόνια είναι η απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και τα ξύλινα παιχνίδια είναι εδώ για να βοηθήσουν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Конец, τα ξύλινα παιχνίδια και κατεπέκταση οι τρεχαλίτσες & περπατούρες είναι ασφαλή και ως υλικό συμβάλλει στην υγεία και την ευζωία των παιδιών. Είναι πια ξεκάθαρο ότι η σύνδεση με τη φύση μέσω των ξύλινων παιχνιδιών βελτιώνει την πνευματική και σωματική ευζωία. Έρευνες απέδειξαν ότι στην εκπαίδευση όπου υπάρχουν ξύλινα παιχνίδια αυξάνεται το επίπεδο μάθησης. Δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις, στην συγκέντρωση και την προσοχή των μαθητών.
Τα ξύλινα παιχνίδια συμβάλλουν αποτελεσματικά στην φυσική, умственное и эмоциональное развитие ребенка. Благодаря постоянному обогащению предлагаемых сегодня деревянных игрушек, это мир, который дети и родители могут открыть вместе.